logo MPWiK

Strefa klienta

Załatwienie sprawy

 Wydawanie warunków  projektowych na budowę sieci:

  • wodociągowej,
  • kanalizacji ogólnospławnej,
  • kanalizacji sanitarnej,
  • kanalizacji deszczowej.

Wydane przez MPWiK warunki projektowe na budowę sieci wod-kan są wytycznymi niezbędnymi do sporządzenia projektu budowlanego sieci.

W celu wydania warunków projektowych na budowę sieci należy:

1. Pobrać z niniejszej strony lub w siedzibie MPWiK „Wniosek o wydanie warunków projektowych na budowę sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej”. Załączyć do wniosku szkic sytuacyjny określający planowane usytuowanie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, w stosunku do innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

2. Wniosek wraz z załączonym szkicem sytuacyjnym wysłać pocztą na adres MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie, ul. Lipowa 76A lub złożyć w siedzibie Spółki (Sekretariat - budynek A lub pokój nr 6 - budynek B).

3. Warunki projektowe są ważne przez okres dwóch lat, dlatego po upływie terminu ich ważności należy zwrócić się do MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie
z prośbą o ich przedłużenie lub wydanie nowych warunków projektowych na budowę sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

 

Informacje dodatkowe można uzyskać w siedzibie spółki - budynek B pokój nr 6:

 

a p j .