logo MPWiK

Strefa klienta

Załatwienie sprawy

1. Uzgodnienie projektu budowlanego:

  • przyłączy wod-kan

Uwaga! 
W związku z nowelizacją  ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, dotycząca zasad wydawania warunków przyłączenia do sieci, zniesiono konieczność sporządzania dokumentacji projektowej na budowę przyłączy wod-kan. Decyzja o wykonaniu dokumentacji projektowej i chęci uzgodnienia jej w MPWiK należy do Inwestora. W związku z powyższym uzgodnienie projektu budowlanego przyłączy wod-kan jest nieobowiązkowe! 

 

2. Uzgodnienie projektu budowlanego:

  • przyłączy kanalizacji deszczowej

3. Uzgodnienie projektu budowlanego:

  • sieci wodociągowej,
  • sieci kanalizacji sanitarnej,
  • sieci kanalizacji deszczowej,
  • sieci kanalizacji ogólnospławnej,

W celu uzgodnienia projektu budowlanego należy:

1. Pobrać z niniejszej strony lub w siedzibie MPWiK (budynek B pokój  nr 6) „wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego …”.

2. Do wniosku załączyć:

  • 2 egzemplarze projektu- w przypadku uzgodnienia przyłączy wod-kan,
  • 5 egzemplarzy projektu- w przypadku uzgodnienia sieci wod-kan.

3. Wniosek wraz projektem budowlanym wysłać pocztą na adres MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie, ul. Lipowa 76A lub złożyć w siedzibie Spółki ( Sekretariat - budynek A lub pokój nr 6 - budynek B).

 

Informacje dodatkowe można uzyskać w siedzibie spółki - budynek B pokój  nr 6

 

a p j .