logo MPWiK

Strefa klienta

Załatwienie sprawy

Wydane przez MPWiK warunki przyłączenia do kanalizacji deszczowej są wytycznymi niezbędnymi do sporządzenie projektu budowlanego przyłączy.

 

W celu wydania warunków przyłączenia do sieci należy:

1. Pobrać z niniejszej strony lub w siedzibie MPWiK „Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej”. Załączyć do wniosku plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz innych obiektów
i sieci uzbrojenia terenu.

2. Wniosek wraz z załączonym planem zabudowy lub szkicem sytuacyjnym wysłać pocztą na adres MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie, ul. Lipowa 76A
lub złożyć w siedzibie Spółki (Sekretariat - budynek A lub pokój nr 6 - budynek B).

3. Warunki techniczne są ważne przez okres dwóch lat, dlatego po upływie terminu ich ważności należy zwrócić się do MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie
z wnioskiem o aktualizację/ zmianę warunków przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej.

 

Informacje dodatkowe można uzyskać w siedzibie spółki - budynek B pokój nr 6:

 

a p j .