logo MPWiK

Strefa klienta

Załatwienie sprawy

Warunki podłączenia instalacji ppoż.

Ekspertyza wodomierza

Na pisemny wniosek odbiorcy usług przedsiębiorstwo obowiązane jest spowodować sprawdzenie prawidłowości wskazań wodomierza głównego przez jednostkę do tego uprawnioną.

W przypadku stwierdzenia, że właściwości metrologiczne wodomierza są zgodne z odrębnymi przepisami, przedsiębiorstwo obciąża odbiorcę usług kosztami wszystkich czynności niezbędnych dla dokonania sprawdzenia. W przeciwnym przypadku koszty wszystkich czynności pokrywa przedsiębiorstwo.

Zasady doboru wodomierzy

Wodomierz ogrodowy

Wielu Odbiorców zainteresowanych jest sprawą używania wody na cele podlewania zieleni i możliwością zmniejszenia opłat za odprowadzanie ścieków. Zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747, art. 27 ust. 7) dopuszcza się rozliczanie ilości odprowadzanych ścieków z uwzględnieniem ilości bezpowrotnie zużytej wody tj. takiej z której nie powstały ścieki. Warunkiem jest, aby ilość wody zużytej bezpośrednio była ustalona na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego i utrzymywanego na koszt odbiorcy wody.

Miejsce i sposób zamontowania wodomierza winien być zgodny z ustaleniami zawartymi w warunkach technicznych przedstawionych poniżej:

 1. Wodomierz winien być dobrany do warunków jego pracy tj. nominalnej i maksymalnej wielkości strumienia objętości wody.
 2. Montaż wodomierza winien być wykonany zgodnie z wymogami Polskich Norm (PN ISO 4064-2 oraz PN-B-10720) dotyczących zabudowy zestawów wodomierzowych.
 3. Wodomierz w instalacji wodomierzowej należy zabudować za wodomierzem głównym (licząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody).
 4. Dopuszcza się 2 lokalizacje wodomierza dodatkowego:
  • zestaw wodomierzy umieszczony jest w bezpośrednim sąsiedztwie wodomierza głównego, gdy przebieg rury do punktu poboru wody jest widoczny na całej długości
  • zestaw wodomierzowy umieszczony jest przed punktem poboru wody w odległości nie większej niż 2 m od tego punktu
 5. Przy zabudowie wodomierza należy zachować odcinki proste przed i za wodomierzem zgodnie z wymogami producenta dla danego typu wodomierza.
 6. Przy zabudowie należy stosować zawór odcinający przed wodomierzem.
 7. Wodomierz winien być umieszczony w łatwo dostępnym miejscu (dogodny do odczytu), zabezpieczonym przed zamarzaniem, zalaniem wodą i uszkodzeniem.
 8. Wodomierz powinien posiadać ważną cechę legalizacyjną w okresie rozliczania.

Odbiorca po zakończeniu robót jest zobowiązany podać nr fabryczny i datę legalizacji zamontowanego wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody w siedzibie Spółki przy ul. Lipowej 76 A w Lesznie.

Podaj stan wodomierza

W uzasadnionych przypadkach Odbiorca może podać stan wodomierza głównego oraz podliczników uzupełniając formularz zgodnie z danymi na fakturze i przesyłając go do Biura Obsługi Klienta.

a p j .