logo MPWiK

Strefa klienta

Taryfa - opłaty za wodę i ścieki

Taryfy MPWiK w Lesznie na trzy kolejne lata dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miasta Leszna, Gminy Lipno oraz Gminy Święciechowa zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

W ostatnim okresie w branży wodociągowo-kanalizacyjnej miało miejsce bardzo dużo rewolucyjnych zmian dotyczących przepisów prawnych. Zmieniły się między innymi przepisy Prawa Wodnego i przepisy dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne, a także na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r., Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, objął w miejsce Ministerstwa Środowiska, kierownictwo nad działem administracji rządowej gospodarka wodna, który jest właściwym działem dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lesznie zgodnie ze zmianą przepisów zobowiązane było do złożenia projektu wniosku taryfowego na okres 3 kolejnych lat w terminie do 12.03.2018 roku do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Oddziału we Wrocławiu. Wnioski dotyczące Miasta Leszna, Gminy Lipno oraz Gminy Święciechowa zostały złożone w terminie.

W dniu 29 marca br. w sali narad Urzędu Miasta Leszna odbyła się konferencja prasowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji dla Radnych i lokalnych mediów, na której Prezes spółki Pan Rafał Zalesiński wspólnie ze swoimi współpracownikami szczegółowo zaprezentowali kluczowe informacje prawne i finansowe odnośnie wprowadzenia nowych taryf za wodę i ścieki na wspomniane 3 lata.

Złożone wnioski zgodnie z aktualnymi przepisami zawierały:

 • Projekt taryf na okres 3 lat, kalkulowanych wg tzw. ścieżki cenowej, dotyczących świadczenia usług na obszarze Miasta Leszna, Gminy Święciechowa, Gminy Lipno.
 • Cenę 1 m3 wody zróżnicowaną w zależności od celu zużycia.
 • Cenę 1 m3 ścieków analogicznie jak w okresach ubiegłych jedną dla wszystkich odbiorców.
 • Nowość wynikająca ze zmiany przepisów to brak opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
 • W zakresie opłaty abonamentowej Spółka wprowadziła nowe grupy odbiorców, uzależnione od rodzaju otrzymywanej faktury (odbiorcy korzystający z e-Faktury poprzez elektroniczne biuro obsługi klienta MPWiK będą płacili niższe opłaty abonamentowe).

Zgodnie z art. 24b ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (u.z.z.w. ) w dniu 17 kwietnia 2018 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie wszczął postępowanie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Leszna, gminy Święciechowa i gminy Lipno na okres 3 lat.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zgodnie z zasadami określonymi w art. 20 u.z.z.w. oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez organ regulacyjny, jeżeli wynik oceny, weryfikacji lub analizy, o których mowa w art. 24c ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków jest pozytywny.

Organ regulacyjny w wyniku rozpatrzenia przedmiotowego wniosku, stwierdził zgodność projektu taryfy oraz uzasadnienia przedstawionego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie, z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy Prawo wodne. Wnioskodawca ustalił niezbędne przychody uwzględniając w szczególności zmiany wielkości usług i warunki świadczenia oraz koszty wynikające z planowanych wydatków inwestycyjnych na podstawie wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, dokonał również analizy zmiany warunków ekonomicznych wykonywania przez MPWiK w Lesznie działalności gospodarczej, w tym marżę zysku, oraz dokonał weryfikacji kosztów związanych ze świadczeniem usług, poniesionych w roku obrachunkowym obowiązywania poprzedniej taryfy, ustalonej na podstawie ewidencji księgowej, z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów w okresie obowiązywania taryfy pod względem celowości ich ponoszenia w celu zapewnienia ochrony interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen. W związku z powyższym, iż wynik oceny, weryfikacji oraz analizy przedstawionego projektu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego oczyszczania ścieków jest pozytywny, zatwierdzono przedmiotowe taryfy.

Nowe zatwierdzone ceny dla gospodarstw domowych:

 • Cena 1 m3 wody dla Miasta Leszna oraz Gminy Święciechowa

Obecna cena netto to 3,04 zł/m3 (brutto 3,28 zł/m3).

Spółka utrzymuje cenę wody (stała cena wody sześć lat z rzędu od 2014 r.) w I oraz II roku taryfowym (w 2018/2019 r. oraz w 2019/2020 r.), natomiast zmiana ceny wody nastąpi w III roku taryfowym (w 2020/2021 r.).

Nowa cena w ostatnim trzecim roku będzie więc wynosić 3,10 zł/m3 netto (tj. wzrost o 0,06 zł/m3, o 1,97%).

 • Cena 1 m3 wody dla Gminy Lipno

Obecna cena netto to 3,45 zł/m3 (brutto 3,73 zł/m3).

Spółka utrzymuje cenę wody (stała cena wody pięć lat z rzędu od 2015 r.) w I oraz II roku taryfowym (w 2018/2019 r. oraz w 2019/2020 r.), natomiast zmiana ceny wody nastąpi w III roku taryfowym (w 2020/2021 r.).

Nowa cena w ostatnim trzecim roku będzie więc wynosić 3,52 zł/m3 netto (tj. wzrost o 0,07 zł/m3, o 2,0%).

 • Cena 1 m3 ścieków dla Miasta Leszna, Gminy Lipno oraz Gminy Święciechowa

Obecna cena netto to 5,23 zł/m3 (brutto 5,65 zł/m3).

Nastąpi zmiana ceny ścieków:

- I rok taryfowy (2018/2019 r.) - wzrost do poziomu 5,54 zł netto (brutto 5,98 zł/m3) - o 0,31 zł/m3 tj. o 5,9 % w stosunku do roku poprzedniego.

- II rok taryfowy (2019/2020 r.) - wzrost do poziomu 5,73 zł netto (brutto 6,19 zł/m3) - o 0,19 zł/m3 tj. o 3,4 % w stosunku do roku poprzedniego.

- III rok taryfowy (2020/2021 r.) - wzrost do poziomu 6,06 zł netto (brutto 6,54 zł/m3) - o 0,33 zł/m3 tj. o 5,7 % w stosunku do roku poprzedniego.

Dla rodziny 4 osobowej zużywającej średniomiesięcznie 11 m3 wody, skutki zmian łącznie cen wody, ścieków i stawek opłat abonamentowych będą następujące:

 • Obecnie rodzina ponosi koszty:

Miesięcznie 110,20 zł brutto

 • W I roku taryfowym (2018/2019 r.) będą to koszty:

Miesięcznie 114,00 zł brutto

Wzrost w skali miesiąca o 3,80 zł brutto, rocznie 45,60 zł brutto w stosunku do roku poprzedniego.

 • W II roku taryfowym (2019/2020 r.) będą to koszty:

Miesięcznie 116,50 zł brutto

Wzrost w skali miesiąca o 2,50 zł brutto, rocznie 29,90 zł brutto w stosunku do roku poprzedniego.

 • W III roku taryfowym (2020/2021 r.) będą to koszty:

Miesięcznie 121,30 zł brutto

Wzrost w skali miesiąca o 4,80 zł brutto, rocznie 58,10 zł brutto w stosunku do roku poprzedniego.

Prognozowany termin wejścia w życie taryf w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków na okres trzech lat:                   

L.p.

Wyszczególnienie

Terminy maksymalne

1.

Złożenie wniosku taryfowego

 

12.03.2018

2.

Wydanie decyzji przez RZGW we Wrocławiu

 

15.05.2018

3.

Wpływ decyzji do MPWiK w Lesznie

 

18.05.2018

4.

Uprawomocnienie decyzji, kiedy staje się ostateczna

14 dni

02.06.2018

5.

Ogłoszenie zatwierdzonych taryf na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie"

7 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna

08.06.2018

6.

Wejście w życie taryfy

po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia

16.06.2018

Uwaga: Wyliczenia terminów oparte są na datach otrzymania decyzji przez MPWiK, stronami w postępowaniu administracyjnym są również Gminy.

W obszarze ścieków jedną z głównych przyczyn podwyżek cen jest nieunikniona inwestycja dotycząca modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Henrykowie. Spółka rozpoczyna realne działania inwestycyjne już w tym 2018 roku, a jednocześnie podejmuje się wszelkie możliwe starania o finansowanie zewnętrzne na ten cel (w tym dotację unijną z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020).

Podjęto szereg działań, aby zminimalizować dodatkowe obciążenie dla gospodarstw domowych. Wzrastające jednak koszty w firmie w ostatnim okresie (amortyzacja, podatek od nieruchomości z realizowanych wielu inwestycji), czy choćby fakt, że mamy de facto tzw. rynek pracownika i rynek wykonawcy (wynagrodzenia pracowników zgodnie z zakładowym układem zbiorowym pracy rosną, mamy też droższe usługi choćby zagospodarowania osadów ściekowych), doszły też nowe opłaty wodne, powodują, że są one dla firmy ogromnym obciążeniem budżetu i realnym ryzykiem, że przedsiębiorstwo mogło by w takim wypadku generować wynik ujemny (co przełożyłoby się w przyszłości na brak pozyskiwanych środków finansowych z zewnątrz i w ostateczności braku realizacji np. wielu ważnych inwestycji w mieście i regionie).

Spółka jest również w trakcie przedłożenia Radzie Miasta oraz Radom Gmin projektu nowego regulaminu dostarczania wody i ścieków, który ma zastąpić poprzedni z 2005 r.

Następnie organy uchwałodawcze miasta i gmin przedłożą ostateczną wersją projektu organowi nadzoru do zaopiniowania. Po uzyskaniu pozytywnej opinii - rady miasta i gmin uchwalą regulamin, który jest aktem prawa miejscowego. Dotychczasowe regulaminy obowiązywać będą do dnia uchwalenia nowych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, w opracowywanym dokumencie nie znalazły się już zapisy wskazujące na terminy korzystania z wody bezpowrotnie zużytej. Zakłada się więc, że woda na cele ogrodowe (bez ceny za ścieki) będzie mogła być rozliczana cały rok!

a p j .