logo MPWiK

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przetargi

Zamawiający - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że w dniu 06.12.2021 r. zostało opublikowane w DUUE pod numerem 2021/S 236-622713 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zamówienia prowadzonego pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie (Etap II)” JRP-P-Z/0010/2021

Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia zamieszczone zostały na platformie zakupowej, dostępnej pod adresem internetowym:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/534016

UWAGA: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z zaleceniami Urzędu Zamówień Publicznych komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej.

Ofertę w niniejszym postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym i składa za pośrednictwem platformy zakupowej, w sposób określony w SWZ i w Instrukcji składania Oferty dla Wykonawców, dostępnej na platformie zakupowej.

a p j .