logo MPWiK

Kontakt

Dane teleadresowe

Kontakt

taryfy druk 

1. Podstawa prawna.

Podstawę prawną wprowadzenia nowych cen i stawek opłat oraz prowadzenia rozliczeń w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stanowią przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zwanej dalej u.z.z.w. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028), a także między innymi przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 472). Ponadto obowiązującą w tym zakresie jest nowelizacja ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.).

 

2. Co z dotychczasowymi taryfami i kiedy wchodzą w życie nowe? Stanowisko Regulatora.

Dotychczasowe 3-letnie taryfy na obszarze obsługiwanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie (zwane dalej Spółką bądź MPWiK Leszno), a więc na terenie Miasta Leszna, Gminy Lipno i Gminy Święciechowa obowiązywały od dnia 16 czerwca 2018 roku do dnia 19 stycznia 2021 roku.

Zgodnie z nowymi decyzjami Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) z dnia 18 grudnia 2020 roku, w odniesieniu do złożonych wniosków przez MPWiK Leszno, orzeka się o skróceniu okresu aktualnie obowiązujących cen i stawek opłat (w naszym przypadku skrócenie ostatniego trzeciego roku taryfowego wyniosło około 5 miesięcy) oraz zatwierdza się ceny i stawki opłat taryfowych na kolejne 3 lata, tj. od dnia 20 stycznia 2021 r. do dnia 19 stycznia 2024 r.

W dniu 03.08.2020 r. MPWiK Leszno złożyło do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wnioski o skrócenie okresu obowiązywania aktualnych taryf oraz o zatwierdzenie nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Ujęte we wnioskach niezbędne przychody mają gwarantować ciągłość świadczenia usług oraz pokrywać koszty działalności operacyjnej w kolejnych trzech latach.

Procedowanie nowych taryf było procesem czasochłonnym oraz wymagało od nas bardzo dużego zaangażowania i bieżącej współpracy z Regulatorem we Wrocławiu. Przygotowane obszerne materiały oraz dokumenty, wszelkie wyjaśnienia, a także transparentność naszych działań zostały właściwie ocenione przez Regulatora. – wyjaśnia Rafał Zalesiński Prezes Zarządu MPWiK Leszno.

Zgodnie z art. 24j ust. 1 u.z.z.w. w uzasadnionych przypadkach, w szczególności, jeżeli wynika to z udokumentowanych zmian warunków ekonomicznych oraz wielkości usług i warunków ich świadczenia, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w trakcie obowiązywania dotychczasowej taryfy może złożyć do organu regulacyjnego wniosek o skrócenie obowiązywania tej taryfy wraz z projektem nowej taryfy oraz uzasadnieniem.

Nowe uwarunkowania ekonomiczne, które wystąpiły w szczególności w poprzednich dwóch latach, zobligowały nas do podjęcia tych działań. Jak wynika z otrzymanej decyzji, organ regulacyjny dokonał analizy zmiany warunków ekonomicznych wykonywanej przez MPWiK Leszno działalności gospodarczej, w tym marży zysku oraz przeprowadził weryfikację kosztów związanych ze świadczeniem usług, poniesionych w latach obrachunkowych na podstawie ewidencji księgowej z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów w okresie obowiązywania taryf. Zgodnie z § 6 ust. 1 uwzględnia się w szczególności koszty eksploatacji i utrzymania ponoszone w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz wynikające z inwestycji modernizacyjno-rozwojowych, ochrony środowiska i korzystania z usług wodnych, ustalonych na podstawie wieloletniego planu inwestycyjnego. – dodaje Prezes Spółki.

W toku postępowania administracyjnego na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że MPWiK Leszno udokumentowało zmianę warunków ekonomicznych, w tym wielkość usług oraz opracowało nowe taryfy. Zmiana taryf wynika ze wzrostu kosztów, które mają bezpośredni wpływ na wysokość cen i stawek opłat.

Weryfikacja powyższych kosztów odbyła się również pod względem celowości ich ponoszenia i  w celu zapewnienia ochrony interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen. W związku z powyższym, iż wynik oceny, weryfikacji oraz analizy przedstawionego projektu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków został oceniony pozytywnie, zatwierdzono przedmiotowe taryfy.

Zatwierdzone nowe ceny i stawki opłat weszły w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia ich w dniu 12 stycznia 2021 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Terminy procedowania nowych taryf obrazuje poniższa tabela:

 tabel taryfy

 

3. Dlaczego MPWiK złożyło nowe wnioski taryfowe?

Przyczynami złożenia wniosków o skrócenie okresu obowiązywania taryf oraz o zatwierdzenie nowych taryf były przede wszystkim rosnące koszty. Do kosztów takich, w dużej części niezależnych od Spółki, należą:

 • energia elektryczna, której cena wzrosła o ponad 50% w stosunku do cen z 2018 roku, kiedy to był składany wniosek taryfowy na okres trzech poprzednich lat.
 • amortyzacja i podatek od nieruchomości wynikające z niezbędnych dla Spółki, Miasta Leszna, Gminy Święciechowa oraz Gminy Lipno, działań inwestycyjnych, które zostały zatwierdzone w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2023, podjętych następującymi uchwałami:
  • uchwałą nr XXV/330/2020 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 maja 2020r.
  • uchwałą nr 57/17/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich (obejmującego obszar działania MPWiK Leszno na terenie Gminy Święciechowa) z dnia 3 czerwca 2020 r.
  • uchwałą nr XXII/163/2020 Rady Gminy Lipno z dnia 27 maja 2020r.

MPWiK Leszno w przeciągu roku uiszcza z tytułu podatku od nieruchomości i innych opłat do budżetów Miasta i Gmin ok. 5 mln zł.

Wieloletni plan inwestycyjny MPWiK Leszno na lata 2020-2023 przewiduje nakłady inwestycyjne w wysokości około 125 mln zł. Wśród  istotnych zadań już realizowanych i planowanych do realizacji przez Spółkę należy wymienić: rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Henrykowie (cztery etapy), budowę energooszczędnego budynku sanitarno-szatniowego z częścią biurową na terenie bazy Spółki, farmę fotowoltaiczną na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Strzyżewicach, budowę nowej Stacji Uzdatniania Wody w Lipnie, monitoring sieci wodociągowej oraz oczywiście dalszą rozbudowę i sukcesywną modernizację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ścisłej współpracy z samorządami.

 • wynagrodzenia wynikające z podpisanych przez Zarząd Spółki porozumień z dwoma Organizacjami Związkowymi w ramach obowiązującego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (zapewnienie doskonałej jakości usług wymaga zatrzymania, motywacji i dalszego rozwoju fachowej kadry, a Spółka, której przyznano w roku 2019 tytuł Pracodawca Przyjazny Pracownikom realizuje szereg działań pro-pracowniczych).
 • materiały eksploatacyjne, w tym jeszcze szybsza wymiana wodomierzy na urządzenia pozwalające na zdalny odczyt. Spółka planuje w kolejnych latach realizację takiej wymiany, co przyczyni się do wzrostu jakości i komfortu obsługi klienta, zapewni Spółce stałe cykle odczytów oraz ograniczy w przyszłości koszty osobowe.
 • usługa zagospodarowania odpadów z oczyszczalni, w tym osadów ściekowych oraz środków chemicznych na oczyszczalni – wzrost o ok. 100%.
 • opłaty za usługi pocztowe – wzrost o 20%.
 • Pracownicze Plany Kapitałowe.

W roku 2020 osiągane przez MPWiK Leszno przychody z tytułu działalności operacyjnej nie pokrywały już kosztów tej działalności, pomimo wprowadzonych przez Zarząd działań mających na celu optymalizację kosztów zależnych od Spółki, ograniczając je do poziomu niezbędnego, gwarantującego ciągłość realizacji usług. Wstrzymaniem w roku 2020 w wyniku negocjacji Zarządu ze Związkami Zawodowymi zostały objęte także planowane zmiany wynagrodzeń. Działania te okazały się jednak niewystarczające, aby osiągnąć wynik dodatni na działalności. Dodatkowo niesprzyjającym czynnikiem jest trwająca od marca 2020 roku pandemia COViD-19, w wyniku której biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pracowników i naszych klientów, ponosimy nieplanowane koszty. Spółka nie może również skorzystać z rządowych programów wsparcia z tego tytułu, w tym tarcz antykryzysowych. – wyjaśnia Prezes Spółki.

Nie bez znaczenia jest również spadek zużycia wody bezpowrotnie zużytej (między innymi na podlewanie terenów zielonych), w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi, co przekłada się na wzrost kosztów jednostkowych. Obowiązujące aktualnie ceny w Spółce w porównaniu do cen stosowanych w branży wodociągowo-kanalizacyjnych są na niskim poziomie, a cena wody od roku 2015 nie była zmieniana przez okres 5 lat. – dodaje Kierownik Działu Controllingu Agnieszka Glapiak.

Spółka ustalając ceny zawsze ma na uwadze dobro Klienta przy zachowaniu opłacalności usług. Zmiana cen dla Spółki jest bardzo ważna ze względu na wywiązywanie się z podpisanych umów, porozumień z Organizacjami Związkowymi dotyczących wynagrodzeń oraz realizacji ważnych dla spółki zadań inwestycyjnych, o których mowa powyżej. Spółka przy osiąganiu ujemnego wyniku staje się niewiarygodnym podmiotem dla instytucji finansowych (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, banki, leasingodawcy itd.), u których ubiega się o środki finansowe. Utrzymywanie się wyniku ujemnego może spowodować brak środków na realizację bieżących zadań Spółki, w tym świadczenia usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na odpowiednim poziomie.

MPWiK Leszno to przede wszystkim ludzie, którzy z pasją i ogromnym zaangażowaniem pracują, aby mieszkańcy mogli cieszyć się czystą wodą z kranu.

Jak podkreśla Prezes Zarządu Rafał Zalesiński: „Stawiając na wieloletnie doświadczenie, profesjonalizm i potencjał Zespołu spełniamy misję firmy w codziennym trudzie. Zawsze gotowi na nowe wyzwania i szybkie reagowanie na zgłaszane problemy spełniamy wizję Spółki. Nasz wizerunek organizacji oparty jest na partnerstwie, uczciwości i odpowiedzialności. Spółka nadal chce się rozwijać oraz dbać o jakość usług świadczonych z myślą o mieszkańcach i klientach oraz pracownikach kierując się hasłem misji przedsiębiorstwa: Dostarczając zdrową wodę spełniamy oczekiwania społeczeństwa, a świadcząc usługi na najwyższym poziomie współtworzymy przyjazne środowisko.”

 

4. Wysokość nowych taryf w grupie najliczniejszych odbiorców dla gospodarstw domowych.

Taryfy tabel1

Taryfy tabel2

Taryfa zakłada niższe stawki opłaty abonamentowej dla klientów zarejestrowanych w e-BOK i otrzymujących fakturę w wersji elektronicznej.

W związku z wejściem w życie dnia 20 stycznia 2021 r. nowych taryf, informujemy, że rozliczenie rachunków Klientów w okresie, w którym następuje zmiana ceny, nastąpi proporcjonalnie. System rozliczy zużycie wody i ścieków według ilości dni obowiązywania starej i nowej ceny. Jednocześnie informujemy, że abonament w nowej cenie będzie naliczany dopiero od lutego br.

Uprzejmie informujemy, że trwają prace konserwacyjne systemu eBok. Przepraszamy za utrudnieni.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przedstawia Państwu Platformę Zakupową jako nowe narzędzie do komunikowania się z wykonawcami w trakcie całego procesu zakupowego. 

W związku z tym, cały proces ofertowania i oceny ofert prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Poprzez tę Platformę będziemy wysyłać do Państwa pierwsze zapytania ofertowe.

Krótko o tym, jak korzystać z Platformy:

 • jeśli chcą Państwo otrzymywać informacje o wystawianych przez nas zapytaniach, należy wejść w zakładkę "Zostań dostawcą". Wystarczy, że zaznaczą Państwo grupy asortymentu, w których Państwo sprzedają i następnie zostawią swój adres e-mail. Jeśli będziemy szukali danego asortymentu, skontaktujemy się z Państwem. Platforma zakupowa Open Nexus umożliwia również publikowanie zapytań ofertowych i aukcji. Jeśli chcą Państwo wziąć udział w otwartych postępowaniach, proszę wejść w zakładkę "Aktualne postępowania". Każdorazowo otrzymają Państwo w mailu link, który „przeniesie” Państwa do naszego zapytania ofertowego,
 • w załączonym Opisie Przedmiotu Zamówienia zostaną określone przez nas potrzeby (materiał, ilość, czas dostawy) oraz ewentualnie załączone dodatkowe informacje (rysunek techniczny, przedmiar robót),
 • przy danej pozycji zakupowej podają Państwo propozycję swojej ceny i/lub inne parametry handlowe i techniczne oferty,
 • następnie w celu złożenia oferty klikają Państwo przycisk „Złóż ofertę” na Platformie,
 • dodatkowo, zawsze będą Państwo mogli obserwować Nasze pozostałe postępowania na stronie                                                                                                         http://mpwik-leszno.pl/index.php/przetargi/zamowienia-publiczne

Ze swojej strony zachęcamy Państwa do rejestracji na Platformie, gdyż macie Państwo możliwość poszerzenia swojej bazy potencjalnych nabywców (dotarcie ze swoją ofertą do innych użytkowników Platformy Zakupowej).

Dodatkowa przewaga to podanie całej swojej gamy materiałów i /lub usług oferowanych przez Państwa firmę poprzez własne przypisanie do określonych grup materiałowych i/lub usługowych. Wytyczne odnośnie rejestracji Państwa firmy na platformie znajdują się na stronie https://platformazakupowa.pl/mpwik_leszno w zakładce „Zostań Dostawcą”.

Dzięki temu będziecie Państwo na bieżąco informowani o wystawianych przez nas postępowaniach zakupowych.

Z Państwa strony wymagany jest  dostęp do Internetu oraz jednej z najpopularniejszych przeglądarek: Internet Explorer (od wersji 10.0), Mozilla Firefox, Google Chrome.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie w Dziale Inwestycji-Sekcja Przetargów telefonicznie pod numerem 65 529 83 58.

W przypadku pytań technicznych prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta firmy Open Nexus pod numerem 61 679 19 00 (pn-pt od 8:00 do 17:00), gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wierzymy, że ten nowy wymiar współpracy między nami, zapewni przejrzystą komunikację i przyniesie wymierne korzyści obu stronom.

Zapraszamy serdecznie do korzystania!

                                                                                                  

Taryfy MPWiK w Lesznie na trzy kolejne lata dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miasta Leszna, Gminy Lipno oraz Gminy Święciechowa zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

W ostatnim okresie w branży wodociągowo-kanalizacyjnej miało miejsce bardzo dużo rewolucyjnych zmian dotyczących przepisów prawnych. Zmieniły się między innymi przepisy Prawa Wodnego i przepisy dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne, a także na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r., Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, objął w miejsce Ministerstwa Środowiska, kierownictwo nad działem administracji rządowej gospodarka wodna, który jest właściwym działem dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lesznie zgodnie ze zmianą przepisów zobowiązane było do złożenia projektu wniosku taryfowego na okres 3 kolejnych lat w terminie do 12.03.2018 roku do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Oddziału we Wrocławiu. Wnioski dotyczące Miasta Leszna, Gminy Lipno oraz Gminy Święciechowa zostały złożone w terminie.

W dniu 29 marca br. w sali narad Urzędu Miasta Leszna odbyła się konferencja prasowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji dla Radnych i lokalnych mediów, na której Prezes spółki Pan Rafał Zalesiński wspólnie ze swoimi współpracownikami szczegółowo zaprezentowali kluczowe informacje prawne i finansowe odnośnie wprowadzenia nowych taryf za wodę i ścieki na wspomniane 3 lata.

Złożone wnioski zgodnie z aktualnymi przepisami zawierały:

 • Projekt taryf na okres 3 lat, kalkulowanych wg tzw. ścieżki cenowej, dotyczących świadczenia usług na obszarze Miasta Leszna, Gminy Święciechowa, Gminy Lipno.
 • Cenę 1 m3 wody zróżnicowaną w zależności od celu zużycia.
 • Cenę 1 m3 ścieków analogicznie jak w okresach ubiegłych jedną dla wszystkich odbiorców.
 • Nowość wynikająca ze zmiany przepisów to brak opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
 • W zakresie opłaty abonamentowej Spółka wprowadziła nowe grupy odbiorców, uzależnione od rodzaju otrzymywanej faktury (odbiorcy korzystający z e-Faktury poprzez elektroniczne biuro obsługi klienta MPWiK będą płacili niższe opłaty abonamentowe).

Zgodnie z art. 24b ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (u.z.z.w. ) w dniu 17 kwietnia 2018 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie wszczął postępowanie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Leszna, gminy Święciechowa i gminy Lipno na okres 3 lat.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zgodnie z zasadami określonymi w art. 20 u.z.z.w. oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez organ regulacyjny, jeżeli wynik oceny, weryfikacji lub analizy, o których mowa w art. 24c ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków jest pozytywny.

Organ regulacyjny w wyniku rozpatrzenia przedmiotowego wniosku, stwierdził zgodność projektu taryfy oraz uzasadnienia przedstawionego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie, z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy Prawo wodne. Wnioskodawca ustalił niezbędne przychody uwzględniając w szczególności zmiany wielkości usług i warunki świadczenia oraz koszty wynikające z planowanych wydatków inwestycyjnych na podstawie wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, dokonał również analizy zmiany warunków ekonomicznych wykonywania przez MPWiK w Lesznie działalności gospodarczej, w tym marżę zysku, oraz dokonał weryfikacji kosztów związanych ze świadczeniem usług, poniesionych w roku obrachunkowym obowiązywania poprzedniej taryfy, ustalonej na podstawie ewidencji księgowej, z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów w okresie obowiązywania taryfy pod względem celowości ich ponoszenia w celu zapewnienia ochrony interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen. W związku z powyższym, iż wynik oceny, weryfikacji oraz analizy przedstawionego projektu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego oczyszczania ścieków jest pozytywny, zatwierdzono przedmiotowe taryfy.

Nowe zatwierdzone ceny dla gospodarstw domowych:

 • Cena 1 m3 wody dla Miasta Leszna oraz Gminy Święciechowa

Obecna cena netto to 3,04 zł/m3 (brutto 3,28 zł/m3).

Spółka utrzymuje cenę wody (stała cena wody sześć lat z rzędu od 2014 r.) w I oraz II roku taryfowym (w 2018/2019 r. oraz w 2019/2020 r.), natomiast zmiana ceny wody nastąpi w III roku taryfowym (w 2020/2021 r.).

Nowa cena w ostatnim trzecim roku będzie więc wynosić 3,10 zł/m3 netto (tj. wzrost o 0,06 zł/m3, o 1,97%).

 • Cena 1 m3 wody dla Gminy Lipno

Obecna cena netto to 3,45 zł/m3 (brutto 3,73 zł/m3).

Spółka utrzymuje cenę wody (stała cena wody pięć lat z rzędu od 2015 r.) w I oraz II roku taryfowym (w 2018/2019 r. oraz w 2019/2020 r.), natomiast zmiana ceny wody nastąpi w III roku taryfowym (w 2020/2021 r.).

Nowa cena w ostatnim trzecim roku będzie więc wynosić 3,52 zł/m3 netto (tj. wzrost o 0,07 zł/m3, o 2,0%).

 • Cena 1 m3 ścieków dla Miasta Leszna, Gminy Lipno oraz Gminy Święciechowa

Obecna cena netto to 5,23 zł/m3 (brutto 5,65 zł/m3).

Nastąpi zmiana ceny ścieków:

- I rok taryfowy (2018/2019 r.) - wzrost do poziomu 5,54 zł netto (brutto 5,98 zł/m3) - o 0,31 zł/m3 tj. o 5,9 % w stosunku do roku poprzedniego.

- II rok taryfowy (2019/2020 r.) - wzrost do poziomu 5,73 zł netto (brutto 6,19 zł/m3) - o 0,19 zł/m3 tj. o 3,4 % w stosunku do roku poprzedniego.

- III rok taryfowy (2020/2021 r.) - wzrost do poziomu 6,06 zł netto (brutto 6,54 zł/m3) - o 0,33 zł/m3 tj. o 5,7 % w stosunku do roku poprzedniego.

Dla rodziny 4 osobowej zużywającej średniomiesięcznie 11 m3 wody, skutki zmian łącznie cen wody, ścieków i stawek opłat abonamentowych będą następujące:

 • Obecnie rodzina ponosi koszty:

Miesięcznie 110,20 zł brutto

 • W I roku taryfowym (2018/2019 r.) będą to koszty:

Miesięcznie 114,00 zł brutto

Wzrost w skali miesiąca o 3,80 zł brutto, rocznie 45,60 zł brutto w stosunku do roku poprzedniego.

 • W II roku taryfowym (2019/2020 r.) będą to koszty:

Miesięcznie 116,50 zł brutto

Wzrost w skali miesiąca o 2,50 zł brutto, rocznie 29,90 zł brutto w stosunku do roku poprzedniego.

 • W III roku taryfowym (2020/2021 r.) będą to koszty:

Miesięcznie 121,30 zł brutto

Wzrost w skali miesiąca o 4,80 zł brutto, rocznie 58,10 zł brutto w stosunku do roku poprzedniego.

Prognozowany termin wejścia w życie taryf w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków na okres trzech lat:                   

L.p.

Wyszczególnienie

Terminy maksymalne

1.

Złożenie wniosku taryfowego

 

12.03.2018

2.

Wydanie decyzji przez RZGW we Wrocławiu

 

15.05.2018

3.

Wpływ decyzji do MPWiK w Lesznie

 

18.05.2018

4.

Uprawomocnienie decyzji, kiedy staje się ostateczna

14 dni

02.06.2018

5.

Ogłoszenie zatwierdzonych taryf na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie"

7 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna

08.06.2018

6.

Wejście w życie taryfy

po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia

16.06.2018

Uwaga: Wyliczenia terminów oparte są na datach otrzymania decyzji przez MPWiK, stronami w postępowaniu administracyjnym są również Gminy.

W obszarze ścieków jedną z głównych przyczyn podwyżek cen jest nieunikniona inwestycja dotycząca modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Henrykowie. Spółka rozpoczyna realne działania inwestycyjne już w tym 2018 roku, a jednocześnie podejmuje się wszelkie możliwe starania o finansowanie zewnętrzne na ten cel (w tym dotację unijną z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020).

Podjęto szereg działań, aby zminimalizować dodatkowe obciążenie dla gospodarstw domowych. Wzrastające jednak koszty w firmie w ostatnim okresie (amortyzacja, podatek od nieruchomości z realizowanych wielu inwestycji), czy choćby fakt, że mamy de facto tzw. rynek pracownika i rynek wykonawcy (wynagrodzenia pracowników zgodnie z zakładowym układem zbiorowym pracy rosną, mamy też droższe usługi choćby zagospodarowania osadów ściekowych), doszły też nowe opłaty wodne, powodują, że są one dla firmy ogromnym obciążeniem budżetu i realnym ryzykiem, że przedsiębiorstwo mogło by w takim wypadku generować wynik ujemny (co przełożyłoby się w przyszłości na brak pozyskiwanych środków finansowych z zewnątrz i w ostateczności braku realizacji np. wielu ważnych inwestycji w mieście i regionie).

Spółka jest również w trakcie przedłożenia Radzie Miasta oraz Radom Gmin projektu nowego regulaminu dostarczania wody i ścieków, który ma zastąpić poprzedni z 2005 r.

Następnie organy uchwałodawcze miasta i gmin przedłożą ostateczną wersją projektu organowi nadzoru do zaopiniowania. Po uzyskaniu pozytywnej opinii - rady miasta i gmin uchwalą regulamin, który jest aktem prawa miejscowego. Dotychczasowe regulaminy obowiązywać będą do dnia uchwalenia nowych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, w opracowywanym dokumencie nie znalazły się już zapisy wskazujące na terminy korzystania z wody bezpowrotnie zużytej. Zakłada się więc, że woda na cele ogrodowe (bez ceny za ścieki) będzie mogła być rozliczana cały rok!

Tutaj załatwisz sprawy.

Czym są pliki Cookie

Plik cookie (ciasteczka) to krótkie informacje tekstowe zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika. Pozwalają witrynie zapamiętać takie informacje, jak np. preferowany język czy inne ustawienia.

Niniejsza witryna korzysta z dwóch rodzajów plików „cookies” – „sesyjnych” oraz „stałych”. „Sesyjne” to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce?

Wsparcie organizacji pikniku żeglarskiego.

a p j .