logo MPWiK

Aktualności

 

Podpisaliśmy umowę z firmą EKOCENTRUM Sp. o.o. z Wrocławia.

 

Za nami następny etap prac powołanego w Spółce zespołu projektowego ds. modernizacji i rozwoju oczyszczalni ścieków w Henrykowie. Po zrealizowanym całkiem niedawno, bo pod koniec ubiegłego roku, zadaniu dotyczącym „Wielowariantowej koncepcji modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Henrykowie”, którą wykonało Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o., przyszedł czas na „Opracowanie dokumentacji dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie”. W tym zakresie umowę podpisaliśmy z EKOCENTRUM Sp. o.o.
- wrocławskim ośrodkiem usług ekologicznych mającym bogate doświadczenie w naszej branży. Firmę reprezentują: Prezes Zarządu mgr inż. Michał Lenartowski oraz Wiceprezes Zarządu Tomasz Przybyłek.

W port folio EKOCENTRUM Sp. o.o. znajdziemy m.in. pracę przy modernizacji oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim, Borówcu, Oławie, Kielcach, Krakowie (Płaszów II etap). Ponadto współpracowali przy budowie II etapu oczyszczani ścieków w Rogoźnie, oczyszczalni ścieków w Łętowni (Jordanów), a także licznych inwestycjach z zakresu gospodarki ściekowej, np. na terenie Rogoźna, Skawiny, Krakowa, czy Poznania. Co ciekawe i zabawne firma ta ma na koncie także współpracę przy rozbudowie oczyszczalni ścieków w Henrykowie… ale w gminie Ziębice.

Wykonawca w ramach podpisanej ze Spółką umowy przygotuje kompleksową dokumentację, w której zakres wchodzi m.in. opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), w tym:

  • uzyskanie decyzji środowiskowej i potrzebnym do tego celu Raportem oceny oddziaływania na środowisko,
  • uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, gazowej oraz wniosku o uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji;
  • opracowanie dokumentacji geotechnicznej.

Wraz z przygotowaniem PFU wykonawca sporządzi ustalenie „wartości zamówienia”, przygotuje zbiorcze zestawienie kosztów planowanej inwestycji, a także opracuje „Warunki wykonania i odbioru robót”. Wykonawca jest również odpowiedzialny za sporządzenie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności, a także przygotowanie kosztorysu realizacji projektu. Ponadto udzieli działającemu w Spółce zespołowi projektowemu ds. modernizacji i rozwoju oczyszczalni ścieków w Henrykowie wsparcia technicznego na etapie wyboru wykonawcy robót budowlanych i dokumentacji projektowej.

Efektów tego etapu prac nad modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków spodziewamy się za pół roku w lipcu, czyli w przewidzianym umową terminie.

 

 

Na zdjęciu: Paweł Wrzesiński Kierownik Oczyszczalni Ścieków w Henrykowie, Rafał Zalesiński Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie, mgr inż. Michał Lenartowski Prezes Zarządu EKOCENTRUM Sp. z o.o. i Tomasz Przybyłek Wiceprezes Zarządu EKOCENTRUM Sp. z o.o.
Na zdjęciu: Paweł Wrzesiński Kierownik Oczyszczalni Ścieków w Henrykowie, Rafał Zalesiński Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie, mgr inż. Michał Lenartowski Prezes Zarządu EKOCENTRUM Sp. z o.o. i Tomasz Przybyłek Wiceprezes Zarządu EKOCENTRUM Sp. z o.o.

a p j .