logo MPWiK

Aktualności

 

Nowy otwór hydrogeologiczny S3bis zastąpi zlikwidowaną studnię S3, która w kwietniu 2019 roku uległa poważnym uszkodzeniom, które uniemożliwiły jej dalszą eksploatację. 

Podkreślenia wymaga, iż Ujęcie Strzyżewice-Przybyszewo zaopatruje w wodę aż 45% mieszkańców Leszna.  💦💦💦 W skład ujęcia wchodzi 9 studni, z czego 4 eksploatują gruntowy poziom wodonośny tj. studnia S1bis, S2bis, S3 i S4 (sięgają około 30 m głębokości) i to z nich pochodzi aż 69% ilości wody produkowanej przez Stację Uzdatniania Wody w Strzyżewicach. Ponadto na ujęciu znajduje się 1 studnia, która eksploatuje poziom podglinowy tj. studnia Pd1 (siega głębokości około 60 m), a także 4 studnie (nr M1, M2, M4 i M5) eksploatujące poziom mioceński (sięgają głębokości ponad 100 m).

Studnia nr S3 o głębokości 30 m została wykonana w 1984 r. Wydajność eksploatacyjną ujęcia ustalono na 145 m3/h przy depresji 2,35 m, jednak pracując naprzemiennie z pozostałymi studniami S1bis, S2bis oraz S4, studnia S3 była eksploatowana przez ostatnie 35 lat z wydajnością około 80 m3/h. W kwietniu 2019 roku doszło do poważnej awarii. Ustalono, że najprawdopodobniej w wyniku uszkodzenia części czynnej filtra nastąpił samozasyp otworu do głębokości ok 11 m. Podjęto wówczas decyzję o likwidacji tej studni i wykonaniu otworu zastępczego. Prace projektowo-dokumentacyjne wykonała, wyłoniona w przetargu w czerwcu 2019 roku, firma Hydroconsult Sp. z o.o. Biuro Studiów i Badań Hydrogeologicznych i Geofizycznych z Poznania. Następnie Projekt robót geologicznych został zatwierdzony przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Kolejnym krokiem było wykonanie zastępczego otworu S3bis oraz likwidacja otworu S3. To zadanie Spółka powierzyła, także wyłonionej na drodze przetargu, Firmie Usługowo-Produkcyjno-Handlowej Karol Płaczek z Leszna.

Nowy Otwór hydrogeologiczny nr S3bis o głębokości 33 m podczas pompowania oczyszczającego osiągnął wydajność ponad 134 m3/h przy depresji 2,04 m. Obecnie, od lipca 2020 roku, trwają prace dokumentacyjne, po których będziemy wnioskować o nowe pozwolenie wodnoprawne. Mamy nadzieję, że nowa studnia będzie nam służyć kolejne 35 lat, a może nawet dłużej. 😊

 

a p j .